Regulamin

Wstęp
Niniejszy Standardowy Regulamin Serwisu, zapisany na tej stronie internetowej, ma na celu zarządzanie korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej, rzadkiego zwierzęta dostępnego pod adresem https://erguvanim.net/.

Niniejsze Warunki zostaną w pełni zastosowane i będą miały wpływ na korzystanie z tej Witryny. Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki opisane tutaj. Nie możesz korzystać z tej Witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych warunków korzystania z Witryny.

Osoby niepełnoletnie lub osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej Witryny.

Prawa własności intelektualnej
Poza treściami, które posiadasz, zgodnie z niniejszymi Warunkami, erguvanim i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie.

Udziela się ograniczonej licencji wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych w tej Witrynie.

Ograniczenia
Masz szczególne ograniczenia w zakresie wszystkich następujących czynności:

publikowanie jakichkolwiek materiałów Serwisu w innych mediach;
sprzedawanie, udzielanie podlicencji i/lub komercjalizacja w inny sposób jakichkolwiek materiałów Witryny;
publiczne odtwarzanie i/lub pokazywanie jakichkolwiek materiałów z Witryny;
korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej Witryny;
korzystanie z tej Witryny niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkodę Witrynie lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
angażowanie się w jakąkolwiek eksplorację danych, zbieranie danych, wydobywanie danych lub inną podobną działalność związaną z niniejszą Witryną;
korzystanie z tej Witryny w celu angażowania się w reklamę lub marketing.
Dostęp do niektórych obszarów tej Witryny jest ograniczony, a erguvanim może dodatkowo ograniczyć dostęp do dowolnych obszarów tej Witryny, w dowolnym momencie, według własnego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć do tej Witryny, są poufne i musisz również zachować poufność.

Twoja treść
W niniejszych Standardowych Warunkach korzystania z Witryny „Treść użytkownika” oznacza dowolny tekst audio, wideo, obrazy lub inne materiały, które zdecydujesz się wyświetlić w tej Witrynie. Wyświetlając Twoje Treści, udzielasz erguvanim niewyłącznej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej licencji z sublicencjonowaniem na używanie, powielanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie jej we wszystkich mediach.

Twoje Treści muszą być Twoją własnością i nie mogą naruszać praw osób trzecich. erguvanim zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej Treści Użytkownika z tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Brak gwarancji
Niniejsza Witryna jest dostarczana „tak jak jest”, ze wszystkimi błędami, a erguvanim nie wyraża żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z niniejszą Witryną lub materiałami zawartymi na tej Witrynie. Ponadto żadne informacje zawarte w tej Witrynie nie będą interpretowane jako porady.

Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku erguvanim, ani żaden z jego członków kierownictwa, dyrektorów i pracowników nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z niniejszej Witryny, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy. erguvanim, w tym jego członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub szczególną odpowiedzialność wynikającą lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej Witryny.

Odszkodowanie
Niniejszym zwalniasz erguvanim w najszerszym zakresie z wszelkich zobowiązań, kosztów, żądań, przyczyn powództwa, szkód i wydatków powstałych w jakikolwiek sposób w związku z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Podzielność
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne w świetle obowiązującego prawa, takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków.

Odmiana warunków
erguvanim ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, kiedy uzna to za stosowne, a korzystając z tej Witryny oczekuje się od Ciebie regularnego przeglądania niniejszych Warunków.

Zadanie
Erguvanim może dokonywać cesji, przenoszenia i podzlecania swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez powiadomienia. Nie możesz jednak cedować, przenosić ani zlecać podwykonawstwa jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość porozumienia
Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy erguvanim a Tobą w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z tej Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu pl, a Ty poddajesz się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w pl w celu rozstrzygania wszelkich sporów.